Gajewski,G vs Areshchenko,A – 6th Lublin GM Rapid 2014 2014.05.11
Kuzubov,Y vs Malakhov,V – V Chebanenko Rapid Open 2014 2014.04.02