Anatoly Karpov vs Zsuzsa Polgar – Madrid 1992.05.??
Anatoly Karpov vs Zsuzsa Polgar – Madrid 1992.05.??
Garry Kasparov vs Anatoly Karpov – Kasparov – Karpov World Championship Rematch 1986.09.15