Amna Salem vs Shamil Arslanov – WYCC Open U18 2010.10.24
Kambez Nuri vs Shamil Arslanov – WYCC Open U18 2010.10.26
Kambez Nuri vs Shamil Arslanov – WYCC Open U18 2010.10.26