Naiditsch,A vs Areshchenko,A – Bundesliga 2013-14 2014.03.16
Gajewski,G vs Areshchenko,A – 6th Lublin GM Rapid 2014 2014.05.11
Gajewski,G vs Areshchenko,A – 6th Lublin GM Rapid 2014 2014.05.11
Naiditsch,A vs Areshchenko,A – Bundesliga 2013-14 2014.03.16