Veniamen Shtyrenkov vs Adam Tukhaev – Victory Cup 2005.05.15
Adam Tukhaev vs Andrei Vasilyevich Kovalev – Alushta Summer 2005.06.25
Adam Tukhaev vs Andrei Vasilyevich Kovalev – Alushta Summer 2005.06.25