Mohsen Sharbaf vs A R Saleh Salem – 8th Dubai Open 2006.05.01
Mohsen Sharbaf vs A R Saleh Salem – 8th Dubai Open 2006.05.01