Nguyen Ngoc Truong Son vs Zhang Zhong – 4th HD Bank Cup 2014 2014.03.14
Nguyen Ngoc Truong Son vs Zhang Zhong – 4th HD Bank Cup 2014 2014.03.14